(Motor Proficiency Predicts Cognitive Ability in Four-year-olds, European Early Childhood Education Research Journal, 2015)
Amaç:
Okul çağındaki çocukların motor ve zihinsel gelişimleri arasındaki ilişki daha önce birçok araştırma ile kanıtlanmış bir gerçek, fakat daha küçük yaşlar için çok az araştırma bulunuyordu. Bu araştırmanın amacı, ileriki yaşlar için kanıtlanmış olan motor ve zihinsel beceriler arasındaki ilişkinin 4 yaş grubu için de geçerliliğini araştırmak.
Metodoloji:
4 yaşında 32 çocuk (15 erkek, 17 kız) seçildi. Motor beceri için Bruininks-Oseretsky Testi (BOT-2) uygulanarak 4 alanda ölçüm yapıldı: İnce Manuel Kontrol (FMC), Manuel Koordinasyon (MC), Vücut Koordinasyonu (BC) ve Güç&Çeviklik (SA). Zihinsel beceri için, Sözel, Sözel olmayan ve IQ alanlarında Kaufman Brief Zekâ Testi (KBIT-2) uygulandı. Sözel zekâ; kelime dağarcığı, anlama ve geçmişteki tecrübelerden edinilen bilgileri kapsarken, sözel olmayan zekâ, olaylar arasındaki mantıksal ilişki ile ilgili anlayıştır.
Sonuçlar:
Motor ve zihinsel beceriler arasındaki korelasyon analizi sonuçlarına göre:
  • Vücut koordinasyonunun sözel zeka (.45) ve IQ (.51) ile anlamlı korelasyonu bulundu.
  • Manuel koordinasyonunun IQ (.55) ile anlamlı korelasyonu bulundu.
  • Total motor becerisinin hem sözel zekâ (.49) hem sözel olmayan zekâ (.40) hem de IQ (.58) ile anlamlı korelasyonu bulundu.
Yapılan regresyon analizi sonucunda ise total motor beceri; sözel zekâ (%24), sözel olmayan zekâ (%16) ve IQ'yu (%34) öngörebiliyor. Manuel koordinasyonun IQ'yu direkt olarak öngörmesi dolayısıyla, 4 yaşına gelmiş bir çocuğun nasıl gelişmekte olduğu ve ellerini kullanma ile ilgili öğrenme becerilerinin (Düzgün bir şekilde kalem tutup çizim yapabiliyor mu?) hangi seviyede olduğu önem taşır. Motor koordinasyon ile beynin dil gelişiminden sorumlu bölgesindeki nöral bağlantılar uyarılır. Belki de motor gelişimin sözel zekâ ile direkt ilişkili olması bu yüzdendir. Bu konu ile ilgili Murray et al. (2006) tarafından yapılan bir araştırmada, kişinin 1 yaşındaki motor gelişimi ile 33-35 yaşları arasındaki motor becerilerinin ilişkisi araştırıldı. Bebeklikteki erken kaba motor gelişiminin yetişkinkenki beceriler ile direkt ilişkisi bulundu. Bu araştırmanın sonucu da öneriyor ki gelişen motor fonksiyonlar ile ilgili nöron bağlantıları erken ve daha hızlı oluşturulursa, ileriki daha karmaşık zihinsel süreçler için gereken kompleks bağlantıların oluşumu desteklenmiş olur. Bu sonuçlara göre motor beceri gelişimi zihinsel gelişim ile ilişkilidir ve bu yüzden erken çocukluk döneminde motor beceri gelişimi sağlamak çok önemlidir.
Web Tasarım Düzenleme