KindyROOTÜRKİYE
KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

1,5 Ay – 6 Yaş Uluslararası Çocuk ve Aile Programı olan KindyROO’nun Türkiye Temsilcisi olan MOBA EĞİTİM TURİZM İNŞ. MOB. DEK. SAN. Ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.Olarak6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ve 2018 tarihli Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nca uygulanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 4. maddesi gereği aşağıdaki hususlarda bilgilendirme yapılmaktadır;

a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
c) Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
d) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebepleri,
e) İlgili kişinin Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yöntem, dayanak, amaç ve koşullar çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmekte ve korunması için gerekli tüm idari ve teknik tedbirler şirketimizce alınmaktadır. Kişisel verileriniz kindyroo eğitimi ile ilişiğinizin kesilmesi ve/veya ticari işin bitmesi itibariyle en geç yasal süresinde silinir.
Sizleri Hukukun, Anayasanın ve diğer mevzuatın tanıdığı karşılıklı hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek niyeti ile işbu evrak hazırlanmıştır.

1.Veri Sorumlusu, Temsilcisi ve Veri İşleyen:

KindyROO Türkiye Genel Merkez ve KindyROO markası altında faaliyet gösteren tüm şubeler ile iş ortaklarımız tarafından şirketimiz adına talimatlarımıza, yönlendirmelerimize ve hukuka uygun olarak işlenerek tarafımıza aktarılan ve bizatihi tarafımızca işlenen kişisel verileriniz için “veri sorumlusu” MOBA EĞİTİM TURİZM İNŞ. MOB. DEK. SAN. Ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.dir.

Veri sorumlusu; kişisel verilerin otomatik olarak veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmasından, elektronik ortamda veya evrak üzerinde saklanmasından, Kindyroo Genel Merkezi Olan MOBA EĞİTİM TURİZM İNŞ. MOB. DEK. SAN. Ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.’ ne güvenli yol ve yöntem ile göndermekten, ihtiyaç kalmaması halinde veya süresi sonunda veya talep halinde silinmesinden, uygun yöntemler ile korunmasından, kullanılabilir hale getirilmesinden, yetkisiz kişilerce erişilmesinin engellenmesinden ve imhasından ayrıca “veri işleyen” olarak şube şirketler ile birlikte sorumludur. Şube şirketler Kindyroo markasını kullanmak ile yetkilendirilmiş belirlenebilir şirketler olup ilgili kişinin eğitim yeri tercihine göre değişmektedir.

İlgili kişilerin kişisel verilerinin toplanmasında, değiştirilmesinde, silinmesinde, yok edilmesinde, korunmasında, rıza yönetiminde, güvenliğinin sağlanmasında, ilgili kişi tespitinde, kullanılabilir hale getirilmesinde, güvenli yollar ile saklanmasında, aktarılmasında ve genel anlamı ile işlenmesinde teknik, güvenilir ve profesyonel destek alındığından “ GovernID kişisel veri yönetim sistemi ” yazılımı aracılığı ile ve elektronik ortamda işlenen veriler için yazılım sahibi GOVERNID YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. veri işleyendir.

2.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, KindyROO Türkiye Genel Merkez ve/veyaKindyROO markası altında faaliyet gösteren tüm şubeler veya pazarlama faaliyetlerini yürüten iş ortakları veya kullanılan destek yazılım sahibi tarafından, şahsi görüşme, elden evrak teslimi, telefon, internet sitesi, mobil uygulama, e-posta, iş başvurusu, sözleşme görüşmeleri ve sosyal medya hesapları aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

3.Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları:

3.1. Kayıt Esnasında Alınan Veriler:

Velilere ilişkin ad-soyad, adres, velinin telefon numarası, e-posta adresi, T.C. kimlik no, kimlik bilgileri, yabancı uyruklular için pasaport no, pasaport bilgileri beraberinde gelecek çocuğun ad-soyadı, doğum tarihi, T.C kimlik numarası, yabancı uyruklular için pasaport numarası, velinin meslek bilgisi, çocuğun beraberinde gelebilecek diğer yetişkin(ler)in ad-soyadı ve yakınlık derecesi, telefon numarası ve acil durumda aranacak veli/velilerin veya üçüncü kişi yakının kimlik bilgileri ve telefon numaraları alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu veriler, KindyROO programlarının planlanması ve düzenli yürütülmesi, derslerin uygulanması, veliler ile kayıt sözleşmesi yapılabilmesi, gerekli durumlarda velilere ve ilgililere ulaşılabilmesi ve markanın ticari başarısının ölçümlenmesi amaçları ile kullanılmaktadır.

3.2. Kayıt esnasında alınan özel nitelikli veriler:

Programa kayıt olunup olunmamasına bakılmaksızın ortak alanlara ve programa izleyici, sorumlu veli/yakın, öğrenci olarak katılan kısa süreli de olsa diğer öğrenciler ile temasta bulunması muhtemel, her öğrencinin veya ziyaretçinin sağlık durumu, diğer küçük yaştaki öğrencilerin sağlığını etkileyebileceğinden bulaşıcı hastalıkların engellenmesi, kronik olsun veya olmasın acil olan durumların tespiti, müdahale gerekli olur ise acil müdahale araçlarının ve yöntemlerinin etkin kullanımı, çocuk için alınacak engelleyici önlemlerin tespiti, alerji gibi gizli dışarıdan anlaşılmayan duyarlılıkların veya eksikliklerin tespiti, nörolojik ve ortopedik rahatsızlıkların önlemlerinin alınması gibi toplum ve birey sağlığını etkileyen bilgi ve belgeler;

• Veliler ve çocuğun beraberinde gelen yakınları hakkında, meselenin özelliğine uygun olarak ve asgari düzeyde,
• Çocuk hakkında ise her halükârda, istenmektedir.

Sağlık durumu ile ilgili tüm verilerin işlenmesi rızaya tabi olduğundan bilgilendirme formunu okuyan veli/ çocuğun yakını, çocuğun veya kendisinin sağlık durumu ile ilgili verinin işlenmesine ve toplanmasına rızasının bulunup bulunmadığına dair evrakı ayrı olarak okuyup, anlayıp imzalayacaktır.

3.3.Program Katılımı Sürecinde Alınan Veriler:

3.3.1 KindyROO markası altında faaliyet gösteren tüm şubelerde güvenlik amacıyla belirli yerlerde kamera ile görüntü kaydı alınmaktadır. Görüntü alınan yerlerde bilgilendirme tabelaları mevcuttur. Bu kayıtlar aynı zamanda iç süreç denetimleri ve eğitim kalitesinin artırılması için kullanılmaktadır. Zaman zaman yetkili ve sorumlu Genel Merkez personeli ve yetkili ve sorumlu Şube personeli tarafından izlenerek seansların işleyişi incelenmektedir.

3.3.2 Haftalık katılım esasına dayanan ve 3 aylık kayıtlar halinde devam edilen KindyROO programında uygulanan her seansta katılım kontrolü ve kayıt yenileme süreci denetimi amacıyla, çocuğun beraberinde gelen yetişkinin yoklama formuna imza atması istenmektedir.

3.3.3 3 aylık dönem başlangıcında ve bitiminde gelişimsel kontrol listeleri yapılmakta ve programın çocuğa faydası ölçümlenmektedir. Bu bilgiler veliler ile paylaşılmakta, şube eğitim verimliliği ve istatistiksel veri olarak iç süreçlerde kullanılabilmektedir.

3.3.4 Özel durumlarda ve açık rızaya dayalı olmak koşuluyla; reklam, tanıtım ve çocuğun başarısı ve gelişimi konularında ses ve görüntü kaydı alınabilir.

3.4. Ticari İş İlişkisi Kapsamında Alınan Taraf ve Tedarikçi Verileri:

KindyROO’nun üçüncü şahıslarla olan acentelik ve franchise ilişkisinin kurulması, ticari hizmet ve taşeronluk, kefalet sözleşmesi ve diğer hukuki sözleşmelerin kurulması, danışmanlık ilişkisi, mal ve hizmet alımı, kiralama vb. ticari iş ilişkisi kapsamında tarafların(temsilcilerinin/personelinin) ve ilgililerin ad-soyad, T.C. kimlik no, adres, kimlik belgesi, işin niteliğine uygun olarak medeni durum bilgisi, imza sirküleri, iletişim bilgileri, ünvan/iş bölümü, yeterlilik belgesi, meslek odası bilgisi gibi gerekli mesleki bilgileri ve durumun niteliğine göre plaka no. bilgisi, hesap no. gibi finansal bilgileri, alınabilmektedir. İş ilişkisinin türü kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden yukarıda yer verilen tüm bilgiler her gerçek kişi için söz konusu olmayacak, işin niteliğine göre değişkenlik gösterecektir.
Silinme:
Bu veriler veri sahibinin verinin silinmesine dair herhangi bir talebi olmadığı surette Kindyroo markasına bağlı ticari ilişkinin bitiminden itibaren on (10) sene boyunca saklanacaktır.

3.5. İş (Hizmet) İlişkisi Kapsamında Alınan Veriler:

Olumlu bulunan iş başvurularında/ mülakata çağrılan aday için ve/ veya iş akdi kapsamında çalışacak personelden işçi özlük dosyasının oluşturulabilmesi amacıyla ve ilgililerin açık rızası doğrultusunda mevzuatın belirttiği asgari gereksinimleri giderebilmek adına; ilgililerin ad- soyad, adres, T.C. Kimlik no, kimlik belgesi, resmi, iletişim bilgileri, telefon numarası, e-posta adresi, çalışmak istediği pozisyona ilişkin bilgiler, özgeçmişi (CV), başvuranın yeterliliğinin tespitine yarayan veriler, işçinin meslek ve eğitim verisi gibi kişisel verileri işlenmektedir. Şirketin adaylarda beklediği özellikler internet sitesinde ilan edilmiştir.

Sigara kullanımına ve hizmetin ifasını engelleyebilecek bir hastalığa ve/veya eksikliğe ilişkin bilgiler, adli sicil kaydı ve arşiv kaydı belgesi talep edilmektedir. Kişinin bahsi geçen özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi ilgili kişinin açık rızasına bağlıdır.

Şirketimize yapılacak her türlü iş başvurusu ile tarafımıza verilen tüm bilgilerin açık rızaya dayandığı anlaşılır. Mülakata çağrılmayan adayların verileri kanuni süresi içerisinde imha edilir.

3.6. Telefon santrali tarafından alınan veriler

Telefon santrali tarafından alınan kişisel veriler gerçek kişinin ses kaydı olup kaydın içeriğinde ad, soyad, T.C. kimlik numarası, yabancılar için Pasaport No, adres, telefon numarası, e-posta adresi verileri işlenmektedir.

3.6. Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

• KindyROO Programı kapsamındaki hizmetlerin verilebilmesi, akdettiğimiz sözleşmelerin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, ölçme değerlendirme dâhil eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
• Öğrenci/ veli/ öğrenci yakını kaydı yapılabilmesi, ödemelerin düzenlenmesi, müşterilerin ve diğer ilgililerin tespiti, gerekli idari işlemlerin yapılması, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapılması, bu hizmetlerin yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi, gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması
• Kayıt formunda alınan izinler doğrultusunda KindyROO’nun tanıtılması, reklam ve promosyon faaliyetleri ile velilere özel şartların mevcudiyeti ile indirim, promosyon, lansman uygulamalarının tesisi
• Eğitim-gelişim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, istatistikî ve bilimsel bilgiler üretilmesi
• KindyROO’nun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, hizmet veya mal satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme) gibi faaliyetlerin yürütülmesi,
• Sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi,
• Şirket personeli ile iş sözleşmesinin kurulması ve ifası,
• Veli ve çocuk sağlığının ve güvenliğinin korunması ve hizmetin gereği gibi ifası ve denetimi,
• İşyeri güvenliği, genel güvenlik ve istihdam eşitliğinin sağlanması, çalışana uygun yöntem ile ulaşılması, talimatların verilebilmesi,
• Çalışanların ve öğrencilerin/ velilerin güvenliğinin sağlanması,
• Santral aracılığı ile ses kaydı alınarak güvenliğin sağlanması, taraf taleplerinin anlaşılması, sözlü anlaşmaların tespiti, iç denetimde bilgilendirme yapılıp yapılmadığının tespiti, çalışanların müşteriler ile ilişkisinin düzenlenmesi, yanlış bilgilendirme yapılmasının sonuçlarını anlamak ve yanlış bilgiyi tespit etmek
• Elektronik ortamda toplanan ve/veya saklanan verilerin korunması, güvenliği amacı ile ilgili kişilerin tespiti,

KVKK gereğince Kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür;

a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b)Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
d)Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
e)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
f)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
g)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

4.Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar ve Aktarım Amaçları:

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, verinin türüne bağlı ve amaçla sınırlı olarak yasal çerçeve içerisinde şu kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir:
• Faaliyet konusunun ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, şirketin mali ve idari açıdan doğru yönetimi amacıyla; KindyROO Türkiye Genel Merkezi’nin ve KindyROO markası altında faaliyet gösteren tüm şubelerin; şirketleri, çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri.
• Eğitimin tam ve eksiksiz verilebilmesi amacıyla; faaliyetlerimizin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığımız ve iş birliği yaptığımız danışmanlar/üçüncü şahıslar.
• Reklam faaliyetleri kapsamında indirim, promosyon, lansman gibi imkanları Kindyroo hizmetinden faydalanan velilere ve çocuklarına sağlayacak olan ve veri işleyen ile anlaşmalı kişiler ve kurumlar. Başka kurum ve kişiler ile yapılan anlaşma gereği indirim, promosyon, lansman gibi imkanların Kindyroo hizmetinde yapılması halinde ilgili kurum kişiler.
• KindyRoo Avustralya merkezi ile şirketimiz arasında akdedilmiş olan ana Franchise sözleşmesinin ve diğer talimatların gereği gibi ifası amacıyla; markanın Avustralya’daki merkezi olan TKG KindyGymbarooPty. Ltd.
• Sözleşmelerden doğan mali ve idari yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla; tedarikçiler, ifa yardımcıları, banka ve finans kuruluşları.
• Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve izinlerin alınması amacıyla; Gençlik ve Spor Bakanlığı, şubelerimizin bulunduğu İl/İlçe Gençlik ve Spor Müdürlükleri, Herkes İçin Spor Federasyonu ve faaliyet konusunu ilgilendiren diğer resmi merciler.
• Hukuki hakların kullanılması, Adalet Teşkilatının ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla; yargı mercileri, idari merciler gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlar.
• Mevzuat hükümlerinin gösterdiği amaca uygun olarak mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya rızanızın bulunduğu kurum ve kuruluşlar.
• İstatistiksel bilgilerin oluşmasını sağlamak ve öğrenci başarısının ve gelişiminin ilanı amacıyla; resmi ve özel merkez ve kuruluşlar ile diğer özel ve tüzel kişiler.
• Şirketin reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve öğrencilerin gelişim ve başarılarının ilanı amacıyla; basın ve yayın organları, reklam ajansları, süreli ve süresiz yayın firmaları, sosyal medya faaliyet konulu firmalar.
• Yukarıda belirtilmiş amaçlar ile sınırlı olarak GovernID yazılımı aracılığı ve şubeler aracılığı ile toplanmış olan veriler veri sorumlusuna aktarılmaktadır. Verilere ilişkin taleplerin yerine getirilmesi ve verilerin tek bir güvenli yerde saklanması amacı ile veri sorumlusu ve veri işleyen şubeler GovernID yazılım sahibi veri işleyen şirkete aktarım yapmaktadır.

5.Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (Olağan saklama sürelerinde ihtilaf halinde kanunlarda ve teamülde olan süreler uygulanır.)
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan MOBA EĞİTİM TURİZM İNŞ. MOB. DEK. SAN. Ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.’ne, bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yapılacak başvurular
• Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
• Noter vasıtasıyla,
• Resmi internet sitesindeki yönlendirmelere uyarak,
• E-posta aracılığı ile açıklamalı olarak, (info@kindyroo.net)
• GovernID yazılımı üzerinden program kullanılarak veri paylaşımı, işlemesi yapılmışsa aşağıdaki linklerdeki talimatlara uyarak,

https://apps.apple.com/gb/app/governid/id1490666079?l=tr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.governid.app&gl=TR

Yapılabilir.

Web Tasarım Düzenleme